Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad en de Sjaloomschool
De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid.
Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigd. De MR streeft hierbij de kwaliteitsbevordering na. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen.
 
Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.
 
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid
 En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
  • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
  • De taakverdeling binnen de schoolleiding
  • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school
 
Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De raad bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op de Sjaloomschool bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouderleden.

Oudergeleding:
Renate Barnhoorn (moeder van Thomas, groep 4 en Naomi, groep 6)
Manon van der Boon (moeder van Beau, groep 7) 
Buket Turk (moeder van Mina, groep 1/2) 
 
Personeelsgeleding:
Pauline Guijt
Janique de Jong
Lisette Kabelaar
 
Wanneer u een vraag/ probleem etc. heeft waar de MR u bij kan helpen kunt u mailen naar onderstaand adres. Wij zullen uw bespreekpunt in behandeling nemen en z.s.m. reageren mr.sjaloomschool@prohles.nl