Identiteit

De Sjaloomschool is een toekomstgerichte school, die vanuit een christelijke traditie kinderen vormt en toerust voor onze maatschappij. De Sjaloomschool is gelegen in de wijk Cleijn Duin en onderdeel van de Stichting Prohles, voor Protestants- Christelijk en Hervormd Onderwijs Katwijk, die 14 basisscholen beheert.

''Wij zijn een christelijke school, waarbij wij ons onderwijs baseren op de waarden en normen uit de christelijke traditie. Vanuit onze christelijke geloofsovertuiging zijn wij ervan overtuigd dat ieder kind mag zijn zoals hij/zij is. Ieder kind is een uniek schepsel en heeft daardoor eigen bestaansrecht. Wij proberen de kinderen respect voor elkaar bij te brengen. Ieder mens is waardevol en als zodanig heeft ieder mens ook recht op waardering. Wij geloven dat God ons leidt en daarom proberen wij Zijn Woord, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, richting - en maatgevend te laten zijn in ons doen en laten. In ons onderwijs willen wij daarom de kinderen vertrouwd maken met de inhoud van de Bijbel en deze proberen te vertalen naar de tijd waarin wij leven.''
 
Wij brengen de kinderen eigentijds in aanraking brengen met het christelijke geloof; de leerlingen doen mee aan alle activiteiten rondom de christelijke geloofsbeleving, ongeacht hun eigen levensovertuiging (identiteitscode). Wij beginnen en eindigen iedere dag met gebed. Met behulp van de methode Kind Op Maandag vertellen wij dagelijks Bijbelverhalen. Er zijn weekopeningen en zangsluitingen die in het teken van deze verhalen staan. Er vinden vieringen in de kerk plaats. Het ene schooljaar met Pasen en het andere schooljaar met Kerst. De visie van de school is onder het personeel een terugkerend gespreksonderwerp.