Kanjertraining

Goede omgangsregels vinden wij heel belangrijk en zaken als pesten worden uiteraard aangepakt. Respect voor elkaar hebben en elkaar accepteren is ons uitgangspunt. 

Er zijn dus duidelijke regels:

wij gaan op een eerlijke manier met elkaar om    
wij vertrouwen elkaar
wij pesten elkaar niet
wij blijven van elkaars spullen af   
wij sluiten niemand buiten
wij beoordelen elkaar niet op uiterlijkheden
wij lachen elkaar niet uit
wij vechten niet
wij schelden niet
wij lossen problemen met praten op
als wij er niet uitkomen, gaan wij naar de pleinwacht of leerkracht
als er iemand gepest wordt, gaan wij onmiddellijk naar een leerkracht of de pleinwacht
als je met een probleem zit kun je altijd terecht bij de leerkracht
wij houden rekening met elkaar.  


Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Alle leerkrachten hebben cursussen gevolgd om Kanjertraining te mogen geven. De verwachting is dat bij een goede uitvoering van de lessenreeks de leerlingen een betere band hebben gekregen met elkaar/ de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas. En dat de kans kleiner wordt dat leerlingen zich op enig moment laten verleiden tot sociaal destructief gedrag. Kanjertraining wordt in alle groepen gegeven. Het is belangrijk dat de leerkracht een duidelijke houding heeft bij conflicten tussen kinderen onderling. 
In klassengesprekken leert de leerkracht de kinderen om aandacht te hebben voor elkaar en elkaar te vertrouwen. Ook de sociale kanten van het samenleven in de klas, zoals ruzie maken, vriendjes worden en jaloezie worden besproken. Het eigenlijke voorkómen en bestrijden op school gebeurt dus door de meester of juf in de klas. Wanneer de juf of meester er niet meer uit komt, kan hij of zij de Kanjercoördinator van de school (mevrouw Tineke Leenen) inschakelen. Zij kan hulp bieden en de leerkracht ondersteunen. Daarnaast is de Kanjercoördinator een vertrouwenspersoon en  de vraagbaak voor de leerlingen en ouders. Zij houdt zich ook bezig met de (sociale) veiligheid op school.

De kanjertraining regels zijn:

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig  

Dagelijks observeren wij onze leerlingen. We zien hoe zij zich gedragen. Met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed. Bij de kleuters gebruiken wij hiervoor observatielijsten voor kleuters en "Zien!" van Parnassys. En voor de groepen 3- 8 gebruiken wij "Zien!" van Parnassys.  "Zien!" is een pedagogisch expertsysteem en een krachtig instrument om het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen van de groepen 1 t/m 8 systematisch in beeld te brengen. Er zijn leerkracht-vragenlijsten waar de leerkracht vragen beantwoordt die gebaseerd zijn op dagelijkse observaties met betrekking tot werkhouding, gedrag, emotionele stabiliteit, sociaal of teruggetrokken gedrag. Voor de leerlingen zijn er zelfbeoordelingslijsten. De leerlingen beantwoorden vragen over sociale veiligheid, zelfvertrouwen, werkhouding, relatie met de leerkracht, relatie met de andere leerlingen en het schoolbeeld. Beide lijsten worden naast elkaar gelegd waardoor de leraren het sociaal- emotioneel functioneren van 2 kanten kunnen bekijken waardoor een completer beeld ontstaat. "Zien!" biedt vervolgens adviezen voor concrete doelen en handelingssuggesties.
Als wij onze leerlingen op deze wijze, door de jaren heen, systematisch volgen kunnen wij nagaan of interventies zinvol zijn geweest en hoe de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze leerlingen is.